Juridisk


Begrebsafklaring

Der sondres i det følgende mellem

 1. en person, som ønsker at afholde et arrangement hos en virksomhed, der benytter sig af Venjue (omtalt en "Slutbruger")
 2. en virksomhed, som er repræsenteret på Venjue, og ønsker at facilitere Slutbrugerens arrangement (omtalt en "Vendor"),
 3. og Venjue ApS' tjeneste Venjue™, der formidler relationen (omtalt "Venjue")

Personer der benytter Venjue i kapacitet af enten Vendor eller Slutbruger, jævnfør ovenstående, omtales i nærværende aftaler som sådan eller tilsvarende analoge benævnelser.

Ved at anvende Venjue, accepterer du samtidig indholdet af alle nedenstående afsnit.

Såfremt du har en konto på Venjue og ønsker at ophæve denne aftale, kan du til enhver tid gøre dette ved at lukke din konto og ikke længere tilgå eller gøre brug af tjenesterne. Kontakt Venjue på hello@venjue.com, hvis du er i tvivl om hvordan en sådan proces igangsættes.

Vilkår og betingelser

Version 1, 25. september 2021

Følgende beskriver Venjue ApS' vilkår og betingelser for brugen af Venjue, (i sin helhed "tjenesterne" og andre ydelser i relation hertil), der er angivet nedenfor (samlet set nærværende "aftale"). Ved at tilgå eller bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af denne aftale og erklærer, at du har læst og forstået dens vilkår.

1. Ejerskab af Venjue

Venjue, opført på domænet www.venjue.com og andre relevante domæner i forbindelse med Venjue ApS' forretningstagende i diverse lande (herunder underdomæner, der er knyttet til disse, som eksempelvis app.venjue.com), som eksempelvis vores søsterdomæne www.venjue.dk, relaterede programmer og apps og webapps, data herpå, e-mail- og telefonkorrespondance og widgetkomponenter og andre dele af Venjue tilhører alene Venjue ApS, medmindre andet fremgår. Venjue indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker og andre immaterielle rettigheder, hvoraf nogle kan være leveret af og tilhører tredjeparter ("Tredjepartsudbydere"). Venjue og Tredjepartsudbyderne ejer og beholder ejendomsretten, ejerskabsrettighederne og de immaterielle rettigheder til disse.

2. Begrænsning af brug

Venjue består af en sammenslutning af filer leveret af serveren, herunder klient-kildekode som HTML, JavaScript m.m. samt serverkode, app-installationsfiler (til iOS, Android og lignende systemer) eller tilsvarende kildekode, samt databasemodeller, -skemaer og -filer, og grafiske medier som videoer, billeder og lignende, og tekst, som samlet eller delvist er i stand til at afvikle Venjue. Alle rettigheder forbeholdes Venjue ApS, medmindre andet fremgår, og en uautoriseret brug heraf risikerer sagsanlæg.

Brugeren må ikke:

 1. distribuere, dele, viderelicensere, udlåne, lease eller på anden måde gøre Venjues kildekode tilgængelig for en tredjepart (på internettet, et informationsnetværk eller fysiske medier, ved udsendelse eller på anden måde),
 2. ændre, tilpasse, fremstille afledte produkter af eller oversætte enhver del af Venjue,
 3. indlæse Venjue, eller delkomponenter der udgør Venjue, på en anden hjemmeside end aftalt (forbud mod framing),
 4. udføre reverse engineering, dekompilere eller disassemblere Venjue eller på anden måde forsøge at skaffe dens kildekode,
 5. fjerne eller ændre enhver meddelelse om copyright, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsret, der er indeholdt i Venjue, eller
 6. bruge Venjue på en måde, der ikke er angivet i nærværende aftale, i tilhørende Partneraftale eller i Venjues dokumentation.

3. Brug af indhold

Brugeren må ikke bruge Venjue til formål, der:

 1. krænker en tredjeparts ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, publiceringsrettighed eller andre rettigheder,
 2. er eller kan være injurierende, ærekrænkende eller bagtalende eller
 3. enhver anden brug af ulovlig karakter.

4. Drift og tilgængelighed

Såfremt der ikke forelægger ekstraordinære driftsbegrænsende omstændigheder, kan Venjue påregnes at være tilgængeligt på alle tidspunkter og kalenderdage året rundt, men dette kan ikke garanteres. Forebyggende vedligeholdelse og planlagt service (servicevindue), der medfører utilgængelighed, indgår ikke som fejltid. Svartider samt opfyldelsesgraden afhænger af kompleksiteten af den pågældende transaktion. En overskridelse af en maksimal svartid med mere end 100 % eller manglende opfyldelse af en opfyldelsesgrad med mere end 80 procentpoint indebærer, at systemet anses for utilgængeligt fra det tidspunkt, hvor forholdet er skriftligt meddelt Venjue ApS og indtil forholdet er afhjulpet. Sker der samtidig overskridelse af en maksimal svartid eller manglende opfyldelse af opfyldelsesgraden for flere forskellige transaktioner, betragtes det kun som én overskridelse.

Se historisk driftstatus af Venjue her

Venjue ApS tager hensyn til:

 1. fejl, der forhindrer størsteparten af brugerne i at arbejde,
 2. fejl i funktioner, der ajourfører data på tværs af systemer, eller som opdaterer data til mange brugere,
 3. fejl, der rammer væsentlige funktioner i forhold til overholdelse af lovgivning, rapportering, herunder lovpligtige indberetninger mv.,
 4. fejl, der forhindrer en eller flere brugere i at arbejde,
 5. driftsforstyrrelser, hvor alle væsentlige funktioner er velfungerende, men som hindrer en eller flere brugere i at anvende programmet optimalt.

5. Support

Service og support ydes til alle Vendorer og Slutbrugere, der benytter sig af Venjue. Telefonisk henvendelse, og tilgængelighed heraf, fremgår her. Foruden telefonisk support kan der sendes mail til hello@venjue.com. Supporten besvarer korte, præcise spørgsmål vedrørende anvendelse og simpel problemdiagnosticering og yder generel vejledning vedrørende brugen af Venjue. Venjue ApS tilstræber at starte arbejdet på supportsagen indenfor 48 arbejdstimer, som beregnes i tidsrummet på hverdage kl. 9:00 - 16:00 UTC+01:00.

6. Ophør

Vendorens eller Slutbrugerens ret til at bruge Venjue ophører automatisk, hvis denne ikke i væsentlig grad er i stand til at overholde en bestemmelse i nærværende aftale. Hvis nærværende aftale bringes til ophør, vil dennes adgang til Venjue også ophøre.

7. Ansvarsfraskrivelse

Venjue leveres "som den er og forefindes". Inden for gældende dansk lovgivning fraskriver Venjue ApS og Tredjepartsudbyderne sig alle andre garantier, tilkendegivelser og betingelser, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier, tilkendegivelser og betingelser vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger eller råd, som er givet af Venjue eller en autoriseret repræsentant for Venjue eller Venjue ApS, udgør en garanti. Uden begrænsning af det foregående giver Venjue ApS og Tredjepartsudbydere ingen garanti for, at:

 1. Venjue er fejlfri,
 2. din brug af Venjue vil være uden afbrydelser eller fejlfri,
 3. Venjue er i overensstemmelse med dine krav, eller
 4. at Venjue fungerer i forhold til den hardware- eller tjenestekonfiguration, Brugeren vælger.

Venjue ApS indestår særligt ikke for:

 1. Venjues sikkerhed i relation til hacker-angreb eller anden uautoriseret adgang til Venjue, idet Venjue ApS dog i videst muligt omfang har indrettet Venjue til at modstå hacker-angreb og anden uautoriseret adgang, at
 2. Venjue til enhver tid eller på et givent tidspunkt er i drift, og tilgængelig for Slutbrugeren eller Vendoren, eller at
 3. konkrete transaktioner til enhver tid eller på et givent tidspunkt kan påbegyndes og/eller gennemføres på Venjue. Venjue ApS kan undtagelsesvist lukke helt eller delvist for adgang til Venjue, hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige årsager.

Venjue ApS vil i rimelig tid varsle en lukning for adgangen til Venjue, medmindre konkrete sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige forhold nødvendiggør en ikke-varslet midlertidig lukning.

8. Tvister

Hvis en bestemmelse i nærværende aftale vurderes at være ugyldig eller uden retskraft, vil en vurdering ikke påvirke gyldigheden af retskraften af nogen anden bestemmelse i nærværende aftale. Et eventuelt afkald på en misligholdelse eller manglende håndhævelse af en bestemmelse i nærværende aftale vil ikke blive anset for at udgøre et fremtidigt afkald på et sådant vilkår eller et frafald af nogen anden bestemmelse. Et afkald på, et tillæg til eller en ændring af nogen bestemmelse i nærværende aftale vil kun være gyldig, efter at Venjue ApS har opdateret dette dokument. Nærværende aftale reguleres af dansk lov og danske regler for lovkonflikter.

Persondatapolitik

Version 1, 18. maj 2021

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant for din aktivitet hos Venjue ApS.

Vi benytter ikke marketings- og tracking-cookies på Venjue. Vi benytter en anonym "token", som husker at du er logget ind på platformen, samt nødvendige tredjepartscookies til autorisering af betalingsopkrævning fra Venjues servere og samarbejdspartneren Stripe. Disse destrueres alle automatisk når du logger ud. Vi tracker dig således ikke.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

1. Oplysninger vi indsamler

Hvis du er

 1. en person, som opretter deres forretning på Venjue (også omtalt en "Vendor"),
 2. en medarbejder som oprettes i en forretning, som benytter Venjue,
 3. eller en kunde, som ønsker at bestille en ydelse af en forretning, som benytter Venjue til at administrere deres kundeforhold med dig (også omtalt en "Slutbruger"),

har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre ydelsen og/eller handelen mellem dig og forretningen på Venjue, og for at kunne tilbyde dig vores tjenester i forbindelse hermed.

Venjue ApS indsamler og behandler dine persondata, når du benytter Venjue. Vi indhenter oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer, som udelukkende er gjort tilgængelige for os når du selv opgiver dem til os. Vores servere logger også din eksterne IP-adresse.

2. Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har forespurgt. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse og foretage kommunikation med dig, udelukkende vedrørende din kunderelation. Din IP-adresse behandles udelukkende for at kunne identificere din overordnede region du befinder dig i, så vi kan eliminere sikkerhedsbrud.

Dine oplysninger vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din ydelse, såfremt du er en kunde af en forretning, der benytter Venjue til at administrere deres kundeforhold med dig. Såfremt du er en ansat, eller agerer i kraft af en virksomhed på Venjue, opbevarer vi dine persondata så længe du ønsker at være oprettet på platformen, og de slettes umiddelbart efter du sletter din konto.

3. Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.venjue.com er Venjue ApS

4. Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand.

Venjue ApS deler dog, i de tilfælde hvor det er påkrævet for at kunne levere vores tjeneste, og udelukkende såfremt du er blevet gjort bekendt med det, nogle personoplysninger med vores partnere:

 1. Gouda, vores forsikringspartner, så vi kan yde vores Tryghedspakke
 2. Stripe, vores betalingspartner, så vi kan opkræve forudbetalinger og betale forbundne forretninger

Vi har Venjue på servere i Helsinki, ejet af Hetzner Online GmbH, som vi har indgået databehandleraftaler med, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. Alle persondata som du oplyser på vores Venjue webapp, apps og lignende vil blive opbevaret i Hetzner Online GmbH's datacentre, beliggende i Tyskland, et medlemsland af Den Europæiske Union (EU).

Dataansvarlig:

Venjue ApS
Reg.nr. (CVR): 42410047
By: Odense
Registreringsland: Danmark

(den "Dataansvarlige") og

Databehandler:

Hetzner Online GmbH
Reg.nr.: DE812871812
By: Gunzenhausen
Registreringsland: Tyskland

("Databehandleren")

(hver for sig kaldet en "Part" og samlet kaldet "Parterne") har indgået en databehandlingsaftale ("Aftalen") vedrørende Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

5. Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende, medmindre Venjue ApS er underlagt lovgivning om andet:

 1. At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 2. At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse hello@venjue.com.

Bookingbetingelser

Version 2, 6. juli 2022

Indholdet af følgende bookingbetingelser er en integreret del af Vilkår og betingelser.

I nærværende bookingbetingelser benyttes begreb, der henviser til personer i en indbyrdes relation i forbindelse med en booking på Venjue; Slutbruger og Vendor, (hver for sig kaldet en "Part" og samlet kaldet "Parterne") har indvilliget i nedenstående bookingbetingelser på arrangementets forespørgsel og/eller bekræftelse.

Følgende betingelser træder i kraft fra tidspunktet for accepten, og Venjue ApS forbeholder sig retten til at opdatere, ændre, tilføje eller fjerne enkelte eller alle bestemmelser heri, uden forudgående varsling overfor Slutbruger og/eller Vendor.

Alle af nedenstående bestemmelser forudsætter at alle dele af en booking og/eller en afbestilling af en booking er foretaget gennem Venjue™. Det er således ikke muligt at støtte ret på nærværende aftaleindhold, såfremt det ikke er ajourført med platformen.

Nærværende aftaleindhold er struktureret kronologisk for et sædvanligt bookingforløb på Venjue.

1. Forespørgsler og kommunikation

Slutbrugeren har mulighed for at forespørge om et arrangement hos en Vendor. Slutbrugeren er, ved sådanne henvendelser, forpligtet til at indestå for korrektheden af de oplysninger de indsender til Vendoren. Oplysninger bliver behandlet i overenstemmelse med vores Persondatapolitik.

Enhver kommunikation mellem Parterne ajourføres på Venjue. Enhver kommunikation der er foregået uden ajourføring med platformen, som eksempelvis med alternative kommunikationsmidler (e-mail, telefoni, og lign.) udenfor Venjue, anses ikke for at involvere Venjue ApS, og vi er således ikke interesseret i at mægle i tilfælde af misligholdelse, tvister el.lign. mellem Parterne.

2. Bekræftelse og betaling

Bekræftelse og indbetaling af det af Vendoren fastsatte forudbetalingsbeløb, skal foregå på Venjue direkte, og af Slutbrugeren selv, som forudsætning for gyldig aftale.

Beløbet der opkræves fremgår af Venjue i forbindelse med bekræftelse af arrangementet, og en ordrebekræftelse fremsendes herefter.

3. Aflysning og delvis afbestilling

Slutbrugeren har mulighed for at aflyse eller delvist afbestille en booking. Den del af forudbetalingen, som udgør et eventuelt reservationsgebyr, er ikke refunderbart.

Venjue tilbyder, i samarbejde med vores forsikringspartner Gouda, en såkaldt "Tryghedspakke". Denne er en afbestillingsforsikring, som er obligatorisk og oprettes automatisk og parallelt med indbetaling af forudbetaling, og dermed ved bekræftelsen af en booking, såfremt Vendoren har tilvalgt Tryghedspakken. For Tryghedspakken gælder forsikringsbetingelser, som findes her.

Ved aflysninger eller delvis afbestilling, såfremt Tryghedspakken er aktiv, er det et krav, at Slutbrugeren accepterer vores Samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen er nødvendig for, at vores forsikringspartner kan vurdere dækning under "Tryghedspakke".

Ligeledes er det et krav, at aflysning og delvis afbestilling sker gennem Venjue, og at Slutbruger indsender relevant dokumentation til forsikringspartneren. Gæsteantal angivet i den pågældende booking skal altid stemme overens med det faktiske arrangement, for at være omfattet af Tryghedspakken. Slutbrugeren skal betale ved ingen fremmøde og ingen afbestilling. Slutbrugeren er omfattet af HORESTA's standardafbestillingsvilkår, hvis Slutbrugeren ikke lever op til de krav, der stilles i forsikringsbetingelserne nævnt ovenfor omkring samtykke, anmeldelse og dokumentation.

Tidligere version fra 26. september 2021

3. Aflysning og delvis afbestilling

Slutbrugeren har mulighed for at aflyse eller delvist afbestille en booking.

Venjue tilbyder, i samarbejde med vores forsikringspartner Gouda, en såkaldt "Tryghedspakke". Denne er en afbestillingsforsikring, som er obligatorisk og oprettes automatisk og parallelt med indbetaling af forudbetaling, og dermed ved bekræftelsen af en booking. Alle bookinger på Venjue er omfattet vores Tryghedspakke. For Tryghedspakken gælder forsikringsbetingelser, som findes her. Den del af forudbetalingen, som udgør et eventuelt reservationsgebyr, er ikke refunderbart.

Ved aflysninger eller delvis afbestilling, er det et krav, at Slutbrugeren accepterer vores Samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen er nødvendig for, at vores forsikringspartner kan vurdere dækning under "Tryghedspakke".

Ligeledes er det et krav, at aflysning og delvis afbestilling sker gennem Venjue, og at Slutbruger indsender relevant dokumentation til forsikringspartneren. Gæsteantal angivet i den pågældende booking skal altid stemme overens med det faktiske arrangement, for at være omfattet af Tryghedspakken. Slutbrugeren skal betale ved ingen fremmøde og ingen afbestilling. Slutbrugeren er omfattet af HORESTA's standardafbestillingsvilkår, hvis Slutbrugeren ikke lever op til de krav, der stilles i forsikringsbetingelserne nævnt ovenfor omkring samtykke, anmeldelse og dokumentation.

Partneraftale

Version 1, 17. januar 2022

Følgende Partneraftale gør sig kun gældende for Vendorer, og ikke for Slutbrugere.

Såfremt nedenstående bestemmelser ikke overholdes, forbeholder Venjue ApS sig retten til at opsige, udelukke eller i grove tilfælde retsforfølge den kontraherende part, Vendoren, og dennes repræsenterende virksomhed.

1. Markedsføring

Venjue ApS' logo, navn og andre immaterielle rettigheder forbundet med branded Venjue™ må ikke anvendes i markedsføringsøjemed, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilkendegivelse af accept fra Venjue ApS. Følgende undtagelser gør sig gældende:

 1. Ved kampagner støttet af Venjue ApS, hvoraf det alene af ordlyden af kampagnen ikke forudsætter en udtrykkelig tilkendegivelse fra Venjue ApS, idet der gives tilsagn hertil

Vores samarbejdspartneres logo(er), navn(e) og andre immaterielle rettigheder må aldrig anvendes, uden udtrykkelig skriftlig tilkendegivelse fra henholdsvis Venjue ApS og den pågældende samarbejdspartner.

Venjue må kun repræsenteres med godkendte udgaver af vores logo, navn og formulering af Venjues produkter. Disse er alle tilgængelige ved henvendelse til hello@venjue.com, hvor der også kan indhentes samtykke til den ønskede markedsføring.

Ydermere må der ikke markedsføres i strid med nedenstående afsnit.

2. Afholdelse af omkostning

Det er ikke tilladt at omgå Venjue og opkræve Slutbrugeren udenom bekræftelsesflowet i Venjue, og dermed givet heller ikke tilladt at redigere i de eksporterede dokumenter fra Venjue.

Såfremt Slutbrugeren accepterer, bekræfter og betaler det tilbud, som Vendoren fremsender, vil det aftalte forudbetalingsbeløb opkræves Slutbrugerens kreditkort, (hvoraf procentpointene der udgør forudbetalingsbeløbet defineres af Vendoren), hvortil et gebyr for benyttelse af Venjue (herefter omtalt som "Venjue-gebyr") vil blive fratrukket den endelige udbetaling til Vendoren, hvorefter bookingen vil fremstå som bekræftet, og en ordrebekræftelse vil blive genereret og fremsendt til Slutbrugeren.

Venjue er, medmindre andet er angivet af Venjue ApS, uden omkostning for Slutbrugeren. Det er derved givet, at:

 1. der ikke må tilføjes omkostninger til en booking, der tilsigtet afspejler helt eller delvist Venjues gebyrer til afholdelse hos Slutbrugeren,
 2. der ikke må aftales gennem platformen, eller andetsteds, at Slutbrugeren afholder Venjue-gebyret,
 3. det ikke må præsenteres overfor Slutbrugeren hvordan og hvorledes de kan eller skal afholde et gebyr helt eller delvist i forbindelse med en booking foretaget på Venjue, andet end gebyrer opkrævet af Venjue direkte

Det er således Vendoren som afholder Venjue-gebyret, og det er ikke tilladt at meropkræve Slutbrugeren for denne udgift. Et brud herpå vil anses som værende væsentlig misligholdelse, og retsvirkningen heraf vil afspejle den opfattelse proportionalt. Venjue-gebyret vil aldrig overstige den indbetalte forudbetaling, og der er således ingen risiko for at Slutbrugeren vil være gældsforpligtet overfor Venjue i den sammenhæng.

3. Erhvervsmæssig forretningsførelse

Det er ikke tilladt, at ikke-professionelle tilbyder, sælger, eller korresponderer gennem Venjue™ i rollen som Vendor. Der forelægger et krav om registrering i Erhvervsstyrelsens IT-system og det Centrale Virksomhedsregister forud for anvendelsen af Venjue™ og i den forbindelse skal der angives et CVR-nr., som den registrerende person er bemyndiget af, i forbindelse med oprettelsen på Venjue™.

Såfremt det repræsenterede CVR-nr. på Venjue ophører med at eksistere, skal dennes erhvervsmæssige aktivitet på Venjue™ ligeledes også ophøre.

I tilfælde af ændring af selskabsform eller en fusion, hvoraf det fortsættende kapitalselskab bevarer det registrerede CVR-nr. tilknyttet til Venjue™, skal der ikke i denne forbindelse foretages ændringer. Såfremt der foreligger succession af rettigheder i forbindelse med eksempelvis et opkøb eller en fusion, vil data og tilstedeværelse på Venjue™ bevares, der skal dog tages kontakt til Venjue ApS i forbindelse med opdatering af CVR-nr. med krav om behørig dokumentation.

4. Data

Venjue ApS' medarbejdere foretager ingen databehandling eller ændringer, opdatering, sletning eller andre former for databehandling af Vendorens data. Ej heller på foranledning fra Vendoren, dog med undtagelse af frivilligt indgået aftale herom fra Venjue ApS' side. Data kan udtrækkes af Venjue, såfremt Venjue ApS indvilliger i dette. Vendoren har retten til at få eksporteret de rå data, som er indlagt i systemet af Vendoren selv, under brug af Venjue. Venjue ApS er ikke forpligtet til at levere dette gratis, dog med undtagelse af rå data der vedrører arrangementer der er bekræftede (og dermed betalt gebyr for). De rå data kan kun eksporteres og udleveres til Vendoren, og efter forudgående aftale med denne. Vendorens ret til at få eksporteret de rå data ophører ved Vendorens misligholdelse af aftalen herunder ved dennes manglende betaling.

5. Afbestilling af en booking

Ved aflysning og/eller delvis afbestilling af en booking, refunderes Venjue-gebyret ikke til Vendoren.

Ved "no-show" (ingen fremmøde, og ingen afbestilling), altså at bookingen ikke er rettidigt aflyst eller delvist afbestilt gennem Venjue, gælder HORESTA's standardafbestillingsvilkår.

Venjue tilbyder, i samarbejde med vores forsikringspartner Gouda, en såkaldt "Tryghedspakke". Denne er en afbestillingsforsikring, som er obligatorisk og oprettes automatisk og parallelt med indbetaling af forudbetaling, og dermed ved bekræftelsen af en booking. Alle bookinger på Venjue er omfattet vores Tryghedspakke, såfremt denne er tilvalgt. For Tryghedspakken gælder forsikringsbetingelser, som findes her.

Gæsteantal angivet i den pågældende booking skal altid stemme overens med det faktiske arrangement, for at være omfattet af Tryghedspakken. Kommunikation og kommentarer angivet i bookingen må ikke i væsentlig grad afvige fra det faktiske beløb opkrævet Slutbrugeren, for at være omfattet af Tryghedspakken.